Termipankki

Tutustu lakiasiantuntijoiden laatimaan autokaupan riitatilanteiden termistöön

Autokaupan kuluttajariitatilanteessa vastaasi saattaa tulla vieraita termejä ja lakisanastoa. Listasimme tärkeimmät termit, jotka sinun on hyvä tietää oli autoriitasi missä vaiheessa tahansa. Tarjoamme lakiasiantuntijan neuvontapalveluita ja apua omatoimiseen neuvotteluratkaisun saamiseksi. Meillä on täysi valmius ajaa asiaasi myös kuluttajariitalautakunnassa tai käräjäoikeudessa saakka. 

Olemme tukenasi joka askeleella. Tutustu maksuttomiin neuvotteluvinkkeihimme  sekä Autoriita.fi -palveluprosessiin. 

Autoriita.fi tyytyväisyystakuu

Jos et ole tyytyväinen palveluumme mistä tahansa syystä, voit peruuttaa toimeksiannon ilman kustannuksia koska tahansa ennen sovintosopimuksen allekirjoittamista.

Autoriita.fi hintatakuu

Laskutuksemme ei ylitä todellisesti työmäärästä riippumatta 16 tuntia sovintosopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Jos asia etenee nopeasti, laskutus voi luonnollisesti olla pienempikin.

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalla tarkoitetaan lakisääteisiä kuluttajalle annettuja oikeuksia, joista ei lähtökohtaisesti voi sopia toisin. Esim. lakisääteistä virhevastuuta ei voi poistaa kauppakirjan ehdolla, tai muulla vastaavalla tavalla.

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaissa määritellään muun ohella kuluttajakaupoissa voimassa olevat molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Autokaupan osalta keskeisimmät pykälät ovat lain 5. luvussa.

Elinkeinonharjoittaja

Elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muuten tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi. Kyseessä on siis yritys tai henkilö, joka myy ammatikseen tuotteita tai palveluita kuluttajille.

Kuluttaja

Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kulutushyödyke

Kulutushyödyke on tavara tai palvelu, jonka elinkeinonharjoittaja myy kuluttajalle. Jos siis yksityishenkilönä ostat yritykseltä tavaran tai palvelun, ostat “kulutushyödykkeen”.

Kuluttajakauppa

Kuluttajakauppa on arkikielen termi kaupalle, jossa elinkeinonharjoittaja myy kulutushyödykkeen kuluttajalle.

Tavaran virhe

Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sitä mitä on sovittu, tai sitä mitä ostajalla on perusteltua aihetta olettaa. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppoja tehdessä.

Virhevastuu

Elinkeinonharjoittajalla on kuluttajakaupassa vastuu myymästään tavarasta tai palvelusta. Jos tuote ei vastaa mitä on sovittu, tai mitä siltä kohtuudella voidaan odottaa, siinä on virhe. Virhevastuu on ajallisesti rajoittamaton, eikä ole sidoksissa esim. myönnettyyn takuuseen.

Takuu

Takuu on elinkeinonharjoittajan vapaaehtoisesti myöntämä lisäetuus. Takuuehdoilla ei voida rajoittaa virhevastuun kestoa tai ulottuvuutta.

Sovintosopimus

Jos riita ratkaistaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, sovinto vahvistetaan sovintosopimuksella. Sopimuksella vahvistetaan sovitut ehdot ja estetään asian edelleen riitauttaminen.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa ratkaisusuosituksia antava asiantuntijaelin. Asian käsittely lautakunnassa on maksutonta.

Kuluttajariitalautakunnan suositus

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu riita-asiaan on suositus. Se ei suoraan velvoita kumpaakaan osapuolta, mutta suosituksia noudatetaan yleisesti hyvin.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus kattaa kustannuksia oikeudenkäynnistä tai sen välttämiseksi tarvittavasta oikeudellisesta avusta. Tavallisesti omavastuu on 20%. Käytettävän avustajan on oltava joko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (“lupalakimies”) tai asianajaja.

Korvauspäätös

Vakuutusyhtiö antaa hakemuksen perusteella korvauspäätöksen oikeusturvavakuutuksen perusteella. Päätöksellä vakuutusyhtiö sitoutuu maksamaan tarkemmin vakuutusehdoissa määritellyt kustannukset. Tavallisesti osuus on 80 %.

Omavastuu

Omavastuu on se osuus kustannuksista, joka jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Tavallisesti oikeusturvavakuutuksissa omavastuu on 20 %

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Jotta lakimies voi edustaa toista oikeudessa, hänen on hankittava tehtävään riittävä pätevyys. Pätevyyskriteerit on määritelty laissa ja luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Toimeksianto

Kun annat asian meille hoidettavaksi, teet toimeksiannon. Toimeksianto ehtoineen vahvistetaan erillisellä pankkitunnuksilla allekirjoitettavalla toimeksiantovahvistuksella.

Käräjäoikeus

Käräjäoikeus on yleinen oikeusistuin, joka pystyy antamaan osapuolia velvoittavia ratkaisuja, eli tuomioita. Autokaupan riidoissa asiat pyritään kuluriskin takia sopimaan oikeuden ulkopuolella.

Kanne

Riita laitetaan vireille käräjäoikeudessa kanteella. Kanteessa esitetään vaatimukset, joihin käräjäoikeuden halutaan ottavan kantaa. Oikeus ei voi tuomita enempää kuin kanteessa on vaadittu.

Tuomio

Oikeuden ratkaisu on nimeltään tuomio. Se velvoittaa kumpaakin osapuolta ja on tarpeen vaatiessa laitettavissa täytäntöön pakkokeinoin, esim. ulosoton avulla.

Kuluriski

Osapuoli, joka oikeudessa häviää juttunsa joutuu tavallisesti maksamaan omien kulujensa lisäksi myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tätä riskiä kutsutaan kuluriskiksi.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus on korvaus niistä kuluista, jotka kuluttajalle aiheutuu myyjän viivästyksestä tai tavaran virheestä. Korvaukselle on kuitenkin laissa asetettu rajoituksia, esim. välillisiä vahinkoja ei lähtökohtaisesti korvata.

Välillinen vahinko

Välillinen vahinko tarkoittaa vahinkoa, joka ei johdu suoraan tavaran virheestä. Esim. auton käyttöhyödyn menetys katsotaan suoraan lain nojalla välilliseksi vahingoksi. Välitön vahinko voi olla esim. auton korjaamolle hinauksesta aiheutuneet kustannukset.

Käyttöhyöty

Käyttöhyöty on se hyöty, mitä saadaan auton normaalista käytöstä. Jos autolla ei esim. vian takia pysty ajamaan, voidaan puhua käyttöhyödyn menetyksestä.

Kauppalaki

Jos kauppaan ei sovellu kuluttajansuojalaki, siihen sovelletaan kauppalakia.

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.