Usein kysyttyä

Miksi käyttäisin juuri Autoriita.fi -palvelua?

Pykäläosaamisen lisäksi meillä on kokemusta autokaupan alalta. Tunnemme autokaupan käytännöt ja tiedämme mitä kauppias ajattelee. Tämä mahdollistaa neuvottelut, joissa päästään suoraan asiaan ja voidaan keskittyä olennaiseen. Näin vältetään tarpeettomat viranomaiskäsittelyt, jotka vievät paljon aikaa ja kasvattavat kustannuksia. Palvelumme on nopea, tehokas ja edullinen!

Mitä laki määrää tavallisimmista autokaupan ongelmista?

Ostetun auton tulee vastata siitä annettuja tietoja, sen on sovelluttava tarkoitukseen, johon ko. autoja käytetään ja sen on kestävyydeltään ja muutenkin vastattava sitä, mitä kuluttajalla on perusteltua aihetta olettaa. Jos nämä ehdot eivät täyty, tavarassa on virhe. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta tämän olisi tullut olla tietoinen kauppaa tehtäessä.

Elinkeinonharjoittaja voi hyvittää vastuulleen kuuluvan virheen (tai osan siitä) kolmella eri tavalla: 1.) korjaamalla virheen omalla kustannuksellaan, 2.) antamalla hinnanalennusta, tai 3.) purkamalla kaupan. Autokaupassa yleensä edetään tässä järjestyksessä, mutta kaikista ratkaisuista voidaan sopia, jos osapuolet niin haluavat. Kuluttajalla ei lähtökohtaisesti oikeutta vaatia jotain tiettyä ratkaisua. Päinvastoin, elinkeinonharjoittajalla on aina ensisijainen oikeus korjata vika omalla kustannuksellaan, jos se voidaan tehdä siten, ettei se aiheuta kuluttajalle kohtuutonta haittaa.

Laki antaa raamit, missä toimia. Koska jokainen autokaupan tapaus on keskenään erilainen, raamien sisällä on paljon neuvottelunvaraa. Harvaan tapaukseen on siten vain yhtä oikeaa vastausta.

Milloin voin purkaa kaupan?

Kaupan purku voi autokaupassa tulla kyseeseen, jos ostettavaa autoa ei pystytä toimittamaan sovitun mukaisesti edes kohtuullisen lisäajan jälkeen, tai jos auton virhettä ei pystytä korjaamaan ilman olennaista haittaa kuluttajalle. Kaupan purku on useimmiten viimeinen vaihtoehto ongelman ratkaisemiselle, siksi virheen on oltava “vähäistä merkittävämpi”. Tavallisesti kaupan purkaminen tulee kysymykseen esimerkiksi, jos autoon tulee joku hyvin suuri vika pian kaupanteon jälkeen. On hyvä muistaa, että kuluttajalla ei ole automaattista oikeutta purkaa kauppaa, vaan perusteiden olemassaolo perustuu aina kunkin tapauksen yksityiskohtien kokonaisharkinnalle.

Milloin voin vaatia hinnanalennusta?

Autossa voi olla virhe, joka ei suoranaisesti haittaa käyttöä, eikä sitä tarvitse välttämättä (tai ei ole mahdollista) korjata, mutta jolla kuitenkin on vaikutusta hintaan. Jälkeenpäin voi esim. käydä ilmi, että mittarilukema ei pidä paikkaansa. Tällöin helpoin keino “korjata” virhe on hyvittää asiakkaalle hinnanalennuksena osa kauppahinnasta. Alennusta voidaan hyvin käyttää myös korjaamista vaativien vikojen kanssa, jos asiakas haluaa itse huolehtia korjauksista. Tällainen tilanne voi olla esim. silloin, kun asiakkaalla itsellään on mahdollisuus tehdä huoltoja ja korjauksia omatoimisesti.

Voinko saada vahingonkorvausta?

Periaatteessa kyllä, käytännössä harvemmin. Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus saada korvausta vahingosta, joka on aiheutunut viivästyksen tai virheen vuoksi. Laki kuitenkin rajaa ns. välilliset vahingot korvattavaksi vain siinä tapauksessa, että viivästys tai vahinko johtuu elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Välillisiä vahinkoja ovat esim. ansionmenetykset asian hoitamisen vaatiman ajan osalta tai auton käyttöhyödyn menetys. Käytännössä kysymys erilaisten kustannusten korvaamisesta on osa neuvotteluissa haettavaa kokonaisratkaisua. On tavallista, että kulujen korvaamisesta sovitaan “könttäsumma”, joka enempiä erittelemättä kattaa kohtuulliseksi katsotut kustannukset.

Erikseen on vielä syytä korostaa, että mielipahasta, harmista tai muusta sinänsä ymmärrettävästä kurjuudesta ei voi saada vahingonkorvausta. Korvaus ei myöskää voi olla todellista aiheutunutta vahinkoa suurempi.

Voinko joutua maksamaan osan korjauksista?

Kuluttajansuojalaki lähtee siitä ajatuksesta, että myyjän virhevastuun piiriin kuuluvat korjaukset tulee tehdä niin, että siitä ei aiheudu kuluttajalle kustannuksia. Autojen osalta on kuitenkin tavallista, että korjaamalla käytetty auto käyttämällä uusia osia, se tulee parempaan kuntoon kuin se oli ostettaessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakiintuneen linjan mukaan ostajan tulisi tällaisessa tilanteessa maksaa osa korjauskustannuksista. Vaihtoehtoisesti korjaamisessa voidaan käyttää käytettyjä osia, jolloin auto ei “parane”. Käytännössä se on kuitenkin monessa tapauksessa mahdotonta, tai ainakin epätarkoituksenmukaista. On siis mahdollista, että joudut maksamaan korjauksista jotain, mutta nämä ovat vain yksi osa kokonaisuudessa. Voidaan esimerkiksi sopia kustannusten maksamista vastaan joustoa jossain toisessa kohtaa.

Kuinka kauan / monta kertaa minun pitää odottaa auton korjausta?

Kuluttajansuojalaki puhuu “kohtuullisesta ajasta”, mutta sitä ei ole tarkemmin määritelty missään. Kuluttajansuojalain mukainen kohtuullinen aika vaihtelee paljon tilanteen mukaan ja esimerkiksi elinkeinonharjoittajan tarjoama maksuton sijaisauto korjauksen ajaksi pidentää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. Sama koskee korjausyritysten lukumäärää. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeiden mukaan kuluttajalla on velvollisuus antaa elinkeinonharjoittajalle “muutama” korjausyritys. Kaupan purku voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa vikaa ei saada korjattua lukuisista yrityksistä tai huomattavan pitkäksi venyvästä korjausajasta huolimatta.

Kuinka kauan asian käsittely kestää?

Pyrimme aina ensisijaisesti autoriidan neuvotteluratkaisuun, koska se on halvin ja nopein tapa saada asia päätökseen. Neuvotteluratkaisuissakin prosessin kesto riippuu paljon tapauksesta. Nopeimmillaan valmista tulee muutamassa päivässä, tavallisemmin aikaa kuluu 2-3 viikkoa. Jos asia joudutaan viemään kuluttajariitalautakuntaan tai käräjäoikeuteen, menee aikaa käytännössä ainakin vuoden verran.

Paljonko palvelu maksaa?

Täyttämällä lomakkeen saat juuri sinulle räätälöidyt neuvot autokaupan ongelman omatoimiseksi ratkaisemiseksi ilman kuluja tai sitoumuksia. Jos ongelma ei ratkea, voit tehdä meille toimeksiannon, jonka jälkeen me otamme asian hoitaaksemme. Palvelumme hinta on 291,40 € tunnilta (sis. ALV 24%). Oikeusturvavakuutukset maksavat tästä tavallisesti 80%. Tutustu myös hinta- ja tyytyväisyystakuuseemme!

Voinko joutua maksamaan vastapuolen kuluja?

Jos riidassa saadaan aikaan sovintoratkaisu, sovitaan käytännössä poikkeuksetta samalla se, että kumpikin vastaa omista kuluistaan. Myös kuluttajariitalautakunnan käsittelyn osalta kumpikin osapuoli vastaa lähtökohtaisesti omista kustannuksistaan, joskin lautakunta voi suosittaa maksettavaksi joitain kulukorvauksia (ei kuitenkaan oikeusavusta). Oikeudenkäynnissä sen sijaan hävinnyt osapuoli yleensä joutuu maksamaan molempien osapuolten oikeudenkäyntikulut. Koska kuluriski oikeudessa on merkittävä, sinne ei kannata mennä kuin erityistapauksissa. Oikeudenkäynnistä tehdään aina erillinen sopimus. Toisin sanoen normaalissa tapauksessa et joudu maksamaan vastapuolen kuluja.

Mitä tehdä, jos vastapuoli ei suostu neuvottelemaan?

Ketään ei tietenkään voi pakottaa neuvottelemaan, mutta hyvin harvassa ovat kauppiaat, jotka kategorisesti kieltäytyvät keskustelemasta sovintoratkaisusta. Sopuratkaisu on lopulta kummankin osapuolen edun mukaista. Jos keskusteluyhteyttä ei yrityksistä huolimatta saada aikaan, jää jäljelle kolme vaihtoehtoa: 1.) jättää asia sillensä, 2.) viedä asia kuluttajariitalautakuntaan, tai 3.) viedä asia suoraan oikeuteen. Ratkaisut tehdään aina tapauskohtaisesti, mutta yleensä tällaisessa tilanteessa kannattaa edetä kuluttajariitalautakunnan kautta.

Mitä tehdä, jos toinen osapuoli ei noudata kuluttajariitalautakunnan suositusta?

Lautakunnan suositukset ovat todellakin vain suosituksia, eikä niitä voi sellaisenaan panna täytäntöön pakolla. Elinkeinonharjoittajalle välitön seuraus suosituksen noudattamatta jättämisestä on päätyminen ns. mustalle listalle. Suositus on kuitenkin varsin vahva ase oikeudenkäynnissä, joten käytännössä näissä tilanteissa tulee eteen pohdinta mahdollisesta oikeuskäsittelystä. Pääsääntöisesti lautakunnan suosituksia kuitenkin noudatetaan hyvin.

Mitä autolle tapahtuu asian käsittelyn aikana?

Neuvotteluratkaisuun päättyvät riidat ovat yleensä sen verran lyhytkestoisia, että tämä harvemmin on ongelma. Sen sijaan kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden käsittelyt voivat olla pitkiä. Lähtökohta on, että kaupan ehdot ja ostajan velvollisuudet eivät sellaisenaan muutu ongelmasta huolimatta. Ostajan tulee siis edelleen maksaa esim. ajoneuvoverot, osamaksuerät, vakuutukset ja muut normaalit auton kulut. Usein näistä pystyy tavalla toisella sopimaan ja jos auto on ajokelvottomassa kunnossa, vakuutukset ja verot saa tauolle poistamalla auton liikennekäytöstä.

Voinko käyttää palvelua myös kahden yksityishenkilön tai kahden yrityksen välisiin kauppoihin?

Kyllä voit. Autamme tarvittaessa myös yksityishenkilöiden tai yritysten välisissä kaupoissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että näissä tilanteissa ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Ratkaisut voivat siten poiketa paljonkin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kaupoissa sovelletusta. Oikeusturvavakuutus sen sijaan toimii tavallisesti tässäkin tapauksessa.

Mikä on hintatakuu?

Lupaamme, että työn määrästä riippumatta laskutuksemme ei ylitä 16 tuntia asian aloituksesta sovintosopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Kustannus on siis korkeintaan 4 662,4 €, josta tavanomaisen oikeusturvavakuutuksen 15% omavastuun jälkeen asiakkaan maksettavaksi jää noin 700 €.

Mikä on tyytyväisyystakuu?

Jos et ole mistä tahansa syystä tyytyväinen tekemäämme työhön, voit peruuttaa toimeksiannon täysin ilman kustannuksia missä tahansa vaiheessa ennen sovintosopimuksen allekirjoittamista.

Mikä on oikeusturvavakuutus ja mitä se korvaa?

Oikeusturvavakuutus kattaa palkkaamasi lakimiehen palkkioita ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutus korvaa myös sellaisen oikeudellisen avun kustannuksia, joilla on tarkoitus välttää oikeudenkäynti. Edellytyksenä on lisäksi, että avustaja on joko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai asianajaja.

Palvelumme täyttää kaikki vaaditut kriteerit. Voit siis saada oikeusturvavakuutuksestasi korvausta antaessasi toimeksiannon ongelmasi hoitamiseen. Oikeusturvavakuutus kuuluu lähes kaikkiin kasko- ja kotivakuutuksiin.

Miten teen vakuutuskorvaushakemuksen?

Vakuutushakemuksen tekemisessä voi olla jotain yhtiökohtaisia eroja, mutta yleensä oikeusturvavakuutuksen korvaushakemus tehdään vakuutusyhtiön nettisivujen kautta, aivan kuten vaikkapa liikennevahinkojen kanssa. Tarkempia ohjeita saat oman vakuutusyhtiösi nettisivuilta tai puhelinpalvelusta.

Voinko käyttää julkista oikeusapua palveluunne?

Tietyt tulokriteeterit täyttävä henkilö voi saada oikeusapua. Oikeusapu voi olla taloudellista tukea yksityisen palveluntarjoajan kustannuksiin tai asian voi ottaa hoitaakseen julkinen oikeusavustaja. Oikeusapua ei pääsääntöisesti myönnetä, jos asiakkaalla on soveltuva oikeusturvavakuutus. Muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa tukea ei myöskään myönnetä yksityisille palveluntarjoajille vaan näissä tapauksissa hoitaa aina julkiset oikeusavustajat.

Koska oikeusturvavakuutus kuuluu nykyään lähes kaikkiin autovakuutuksiin ja nimenomaisesti pyrimme välttämään oikeudenkäyntejä, ei oikeusapua valitettavasti voi käyttää meidän palveluumme. Lisätietoja oikeusavusta.

Olemme apuna joka askeleella

Lain tuntevaa asiantuntija-apua autokaupan riitatilanteisiin ja neuvotteluun. Kysy maksutonta neuvoa ja tunne oikeutesi! Olemme tukenasi prosessissa niin pitkälle kuin tarpeen. Ensimmäinen yhteydenotto ja neuvot ovat täysin maksuttomia!