Toimeksiannon yleiset ehdot

Toimeksisaaja 

Lakiasiaintoimisto Heinonkoski Oy (Y: 3085624-8) 
Osoite: Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki
Puhelin: 045 262 3515 
Sähköposti: [email protected] 
Kotisivut: www.heinonkoski.fi 

Toimeksianto on tehty www.autoriita.fi -sivuston kautta.

Toimeksisaaja on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi, arvonlisäverotunniste on FI30856248. 

Asiaa hoitava vastuuhenkilö on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

Toimeksiannon sisältö 

Toimeksianto koskee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen autokaupan riidan ratkaisemista. 

Hinta ja maksuehdot 

Toimeksisaaja veloittaa tehdystä työstä palkkiona 235 € / h + ALV (291,40 € / h sis. ALV 24%).  

Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu, tapaaminen) on 15 minuuttia.  

Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan matka-ajasta 50 % tuntiveloituksesta ja lisäksi verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaiset matkakulut. 

Palkkio ja kulut laskutetaan toimeksiannon päättyessä. Oikeudenkäyntien osalta kertyneet palkkio ja kulut laskutetaan kuitenkin oikeusasteittain päätöksen antamisen jälkeen. Oikeusturvavakuutuksen korvausrajan ylittävä osa palkkiosta ja kuluista voidaan laskuttaa kuukausittain. 

Maksuehto on 14 päivää laskun päivämäärästä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko. 

Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena. 

Toimeksiantaja myöntää hintatakuun, jonka mukaan laskutus ei ylitä 16 tuntia vastaavaa määrää sovintosopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Jos sovintoon ei päästä, toimeksisaajan laskutus ei ylitä 16 tuntia ilman, että asiasta erikseen ilmoitetaan toimeksiantajalle. Hintatakuu ei koske mahdollisia ulkopuolisia palveluita, kuten tavarantarkastajaa. 

Oikeusturvavakuutusta koskevat ehdot 

Toimeksiantajalle on annettu ohjeistus mahdollisen oikeusturvavakuutuksen käyttämisestä.  

Toimeksisaaja on oikeutettu laskuttamaan toimeksiantajalta palkkion ja kulut siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei palkkiota tai kuluja korvaa. 

Toimeksiannon hoitaminen 

Toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain säännöksiä. Noudatamme lisäksi soveltuvin osin Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevia ohjeita. 

Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja tässä sopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä. 

Toimeksisaaja on oikeutettu vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä etukäteen toimeksiantajalle. 

Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa myös ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa. 

Jos toimeksisaajan vastuuhenkilö ja muu sen palveluksessa oleva toimeksiantoa hoitanut henkilö ovat tilapäisesti estyneitä hoitamasta toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista. 

Vastuuvakuutus 

Toimeksisaajalla on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on 200 000 euroa. 

Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva. 

Osoite: Järvensivuntie 3, 33100 Tampere
Kotisivut: www.turva.fi

Muut ehdot 

Osapuolten tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella toimeksisaaja olisi esteellinen ottamaan vastaan sovittua toimeksiantoa. 

Edellä mainittu vastuuhenkilö edustaa toimeksisaajaa sopimukseen liittyvissä asioissa. 

Toimeksisaaja ja sen henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan toimeksiantoa hoitaessaan luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:ssä mainittuja velvollisuuksia. 

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.  

Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella toimeksisaajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle. 

Voimassaolo ja peruuttamisohjeet 

Osapuolet ovat sopineet toimeksiannosta, joka vahvistetaan tällä asiakirjalla. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan viipymättä. 

Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt tämän vahvistuksen mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. 

Toimeksiantajalla on oikeus päättää tämä sopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa syytä ilmoittamatta. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Toimeksiantajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle yksiselitteisellä tavalla (kuten kirjeellä, sähköpostilla tai liitteenä olevalla peruutuslomakkeella) missä tahansa vaiheessa ennen sovintosopimuksen allekirjoittamista (“tyytyväisyystakuu”). Jos asiassa ei saada sovintoa aikaiseksi, peruutusoikeus lakkaa, kun sovinnon mahdottomuus on todettu ja asian ajamista jatketaan tämän jälkeen toimeksiantajan pyynnöstä ja tämän ohjeistuksen mukaisesti. Tyytyväisyystakuu ei koske mahdollisia ulkopuolisia palveluita, kuten tavarantarkastajaa. 

Asiakkaalla on niin ikään oikeus peruuttaa toimeksianto 14 päivän kuluessa tämän toimeksiannon vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä em. tavalla. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta. 

Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan. 

Huomautukset 

Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset edellä mainittuja toimeksiannon ehtoja koskevat huomautuksensa vastuulliselle asianajajalle sähköpostitse viimeistään 14 päivän kuluessa tämän toimeksiantovahvistuksen päiväyksestä lukien. Muussa tapauksessa toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot.  

Peruuttamislomake

Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen. 

Vastaanottaja:

Lakiasiantoimisto Heinonkoski Oy 
Osoite: Puolikkotie 8, 02230 Espoo 
Puhelin: 045 262 3515 
Sähköposti: [email protected] 

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, koska koskee seuraavan palvelun suorittamista: