Autossa olevan virheen oikaiseminen uudistuneen kuluttajansuojalain nojalla

Kuluttajansuojalakia päivitettiin vastaamaan EU-direktiivejä vuoden 2022 alusta. Aikaisemmassa kirjoituksessani olen käynyt läpi uudistuksen tuomia muutoksia kokonaisuudessaan. Tietopaketti on kuitenkin pitkähkö, minkä vuoksi halusin avata uudistuksen tuomia muutoksia hieman lyhyemmissä pätkissä. Tässä kirjoituksessa olen perehtynyt siihen, miten autossa oleva virhe pitäisi oikaista, toisin sanoen vika korjata.

Vika tai poikkeama ja siitä sopiminen

Auton virhearvioinnin lähtökohtana on osapuolten välinen sopimus ja yleiset vaatimukset. Vikaa tai poikkeamaa voi käytetyssä autossa aina olla, mutta tiedossa olevasta viasta tai poikkeamasta on ennen kaupantekohetkeä ilmoitettava selkeästi. Jos auto siis poikkeaa näistä yleisistä vaatimuksista, on myyjän nimenomaisesti kerrottava tästä ja ostajan on se nimenomaisesti hyväksyttävä. Myyjällä on aina näyttövelvollisuus tiedon antamisesta ja ostajan hyväksynnästä, joten se tulisi aina kirjallisessa muodossa sopia. Mikäli siis on tiedossa, että esimerkiksi auton huolto on myöhässä tai ilmastoinnissa on häikkää, olisi tämä hyvä epäselvyyksien välttämiseksi yksilöidä kauppakirjassa. Mikäli tällaisesta viasta annetaan hinnanalennus, olisi tämäkin syytä yksilöidä koskemaan tätä tiettyä vikaa tai puutetta.

Vuoden sisällä autossa ilmenevät virheet

Auton vika ei todellisuudessa ilmene heti kauppojen jälkeen. Kuuden kuukauden virheolettamaa pidennettiin 12 kuukauteen. Virheen katsotaan siten olleen autossa jo kaupantekohetkellä, jos se ilmenee vuoden kuluessa kaupoista. Kuten aikaisemmissa kirjoituksissa on todettu, ei tämä automaattisesti tarkoita, että myyjä vastaisi kaikista autossa vuoden sisällä ilmenevistä vioista. Myyjällä on kuitenkin todistustaakka siitä, että vuoden sisällä ilmennyt virhe on aiheutunut ostajasta johtuvasta syystä, kuten huollon laiminlyömisestä.

Ensisijaisena virheen oikaisutapana auton korjaus

Myyjällä on oikeus saattaa auto sopimuksen mukaiseen kuntoon, jos autossa todetaan virhe. Jatkossa kuluttajalla on kuitenkin valinnanvapaus sen suhteen, korjaako myyjä virheen vai toimittaako myyjä kuluttajalle virheettömän tavaran. Auton korjaaminen lienee yleisin tapa, mutta auto voidaan yhtä lailla vaihtaa myös toiseen vastaavan tasoiseen autoon. Vaihto luonnollisesti edellyttää sitä, että myyjältä löytyy valikoimastaan ostajalle sopiva auto.

Jatkossakin myyjän tulee oikaista virhe maksutta, kohtuullisessa ajassa ja olennaista haittaa aiheuttamatta. Jos korjaus ei onnistu tai tapahdu lain edellyttämällä tavalla, on kuluttajalla oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista.

Hinnanalennus tai kaupan purku

Kuluttajalla on oikeus oikeasuhtaiseen hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai jos siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Uuden lain tavoitteena on välttää pitkiä korjauskierteitä, joten jo muutaman korjausyrityksen jälkeen ostaja saa lähtökohtaisesti vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Kuluttajalla on sama oikeus, jos virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei sen korjaaminen tule kyseeseen. Virheen vakavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota esim. siihen, ettei ostaja voi käyttää tavaraa (autoa) ja siihen odotukseen, ettei korjaaminen tule ratkaisemaan ongelmaa.

Oikeutta kaupan purkamiseen ei ole, jos virhe on vähäinen. Yleensä virhettä ei voida pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun puhutaan pintaviasta tai viasta, joka on helposti ja nopeasti korjattavissa. Myyjän tulee kuitenkin osoittaa, että virhe on vähäinen.

Direktiivin myötä uudessa laissa määrätään hinnanalennuksen suuruudesta. Lähtökohtaisesti hinnanalennuksen on oltava suhteessa yhtä suuri kuin ostajan vastaanottaman tavaran arvon aleneminen verrattuna arvoon, joka tavaralla olisi, jos se olisi sopimuksen mukainen. Oikeasuhtaisen hinnanalennuksen arviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa.

Vierailimme myös MTV Uutiset Livessä kertomassa kuluttajansuojalain uudistuksista. Katso tallenne tästä.

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.