Etäkauppa ja sen peruuttaminen – mitä tulee huomioida 

Etämyynti on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kauppatapana autokaupan alalla. Kuluttajan kannalta tämä onkin hyvä tapa hankkia auto, sillä jos et syystä tai toisesta ole tyytyväinen autoon, on sinulla oikeus peruuttaa etäsopimus 14 päivän kuluessa auton vastaanottamisesta. 

Mitä etä- ja kotimyynnillä tarkoitetaan? 

Etämyynnistä on kyse silloin, kun ostaja ja myyjä sopivat kaupoista etänä näkemättä toisiaan. Kaupoista voidaan sopia esimerkiksi verkkokaupassa, sähköpostilla tai puhelimitse. Keskeistä on, etteivät osapuolet kaupoista sopiessaan ole yhtä aikaa läsnä samassa paikassa. 

Kotimyynnistä on kyse silloin, kun osapuolet ovat kauppoja tehdessään yhtä aikaa läsnä, mutta sopimus tehdään jossain muualla kuin myyjän toimitiloissa. Esimerkiksi, jos myyjä tuo auton ostajan koeajettavaksi vaikkapa huoltoasemalle tai ostajan kotiin, ja kaupat autoon tutustumisen jälkeen syntyy, on kyse kuluttajansuojalain mukaisesta kotimyynnistä.

Etämyynnin ennakkotiedot ja 14 päivän peruuttamisoikeus 

Sillä, onko kaupassa kyse etä- vai kotimyynnistä, ei ole käytännön kannalta suurta merkitystä. Molemmissa tapauksissa kuluttajalle on annettava ns. lakisääteiset ennakkotiedot, joissa tulee kertoa muun ohella peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista ja määräajoista. 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etä- tai kotimyyntisopimus 14 päivän kuluessa auton vastaanottamisesta. Jos ennakkotietoja ei ole annettu, venyy peruuttamisoikeus lähtökohtaisesti 12 kuukauden mittaiseksi. Myyjällä on mahdollisuus katkaista tämä aika antamalla tiedon peruuttamisoikeudesta, jolloin se päättyy 14 päivän kuluttua tietojen saamisesta.

Miten toimin, kun haluan peruuttaa etämyyntisopimuksen? 

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä myyjälle määräajassa (14 päivää tai 12 kk). Myyjälle ei tarvitse kertoa syytä peruuttamiseen. Lain mukaan kuluttajan tulee pystyä osoittamaan, että sopimus on peruutettu laissa tarkoitetulla tavalla. Sen vuoksi peruuttamisilmoitus kannattaa aina tehdä myyjälle kirjallisesti, joko viestitse tai sähköpostin välityksellä. Mahdollisia riitatilanteita silmällä pitäen on ehdottoman tärkeää, että peruuttamisilmoitus on tehty ajallaan ja kirjallisena, jotta siihen voidaan tarvittaessa myöhemmin vedota. 

Etämyynnissä kuluttajan tulee palauttaa auto myyjälle 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei myyjä ole erikseen sitoutunut noutamaan autoa. Kuluttaja vastaa palauttamisesta aiheutuvista kuluista. Näillä tarkoitetaan useimmiten bensakuluja. Jos kyse on kotimyynnistä, tulisi myyjän lähtökohtaisesti noutaa auto kuluttajalta omalla kustannuksellaan. 

Mitä etäsopimuksen peruuttaminen maksaa? 

Valitettavan usein autoliikkeiden antamissa ennakkotiedoissa on paljon sellaisia maksueriä, joita kuluttajalta ei saisi periä sopimusta peruutettaessa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset kiinteät peruuttamismaksut sekä auton pesu- ja fiksauskulut. Tällaisten ehtojen soveltaminen johtaa käytännössä siihen, että etäsopimuksen peruuttaminen käy kuluttajalle kohtuuttoman kalliiksi. Laissa säädetään tyhjentävästi siitä, mitä kuluja myyjä voi vähentää ostajalle palautettavasta kauppahinnasta. Käydään niitä seuraavaksi läpi. 

Lain mukaan kuluttajan tulee vastata tavaran arvon alentumisesta, jos sopimus peruutetaan tavaran käyttöönoton jälkeen. Tavaraa ei kuitenkaan katsota otetuksi käyttöön, jos sitä on käsitelty vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan 100 km ajomäärää voidaan pitää lain sallimana kokeiluna. Jos siis olet ajanut autolla yhteensä 300 km, maksat korvausta auton käyttöönotosta 200 km osalta. Autokaupassa arvon alenema korvataan tyypillisesti ns. käyttöhyötykorvauksella, joka on yleensä noin 0,10 €/km. Toimittamisesta ja palauttamisesta johtuneita kilometrejä ei lasketa korvattaviin ajokilometreihin. 

Mikäli myyjä ei ole antanut kuluttajalle edellä läpikäytyjä ennakkotietoja, ei sopimuksen peruuttamisesta saa aiheutua kuluttajalle mitään kustannuksia. Tällöin palautettavasta kauppahinnasta ei voida vähentää em. käyttöhyötykorvausta tai muitakaan kuluja. 

Mahdollisista pesu- tai fiksauskuluista tai erillisistä euromääräisistä peruuttamismaksuista myyjä ei saa  periä korvausta. Nämä eivät ole sellaisia kuluja, joita kuluttajansuojalaki sallisi myyjän laskuttaa etämyyntiä koskevan sopimuksen peruuttamistilanteessa. Tämän on todennut myös kuluttajariitalautakunta ratkaisukäytännössään. 

Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevat säännökset ovat kuluttajan suojaksi pakottavaa oikeutta, eikä niistä voida sopimusehdoinkaan poiketa kuluttajan vahingoksi. Tämän vuoksi suosittelen käymään tarkasti läpi myyjän antamat ennakkotiedot, jotta et tule maksaneeksi ylimääräisiä kustannuksia sopimusta peruuttaessasi. Valitettavasti myyjäliikkeet eivät aina ole valmiita peruuttamaan etäsopimuksia lain edellyttämällä tavalla ja siksi me olemme täällä sinun apunasi! 

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.