Kuinka pitkään myyjä vastaa auton virheistä?

Kuluttajansuoja autokaupassa

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä kaupassa myyjän virhevastuu perustuu kuluttajansuojalakiin ja eritoten sen viidenteen lukuun. Lain mukaan kaupan kohteena olevan auton on vastattava laadultaan ja ominaisuuksiltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mikäli ostetussa autossa on virhe, on myyjän lähtökohtaisesti korjattava se kohtuullisessa ajassa, olennaista haittaa aiheuttamatta ja omaan laskuunsa. Kaikkien näiden kolmen kriteerin on täytyttävä, jotta virhe tulee oikaistuksi lain vaatimalla tavalla. Kuluttaja voi joutua osallistumaan kustannuksiin, mikäli auto tulee korjauksen seurauksena aiempaa parempaan kuntoon ja, jos korjaus tulisi myyjälle muuten kohtuuttoman kalliiksi. 

Autossa ilmenee vika vasta kaupanteon jälkeen – mitkä ovat oikeuteni?

Kuluttajansuojalain mukaan myyjä vastaa auton virheestä, joka on ollut autossa kaupantekohetkellä, vaikka se ilmenisi vasta myöhemmin kaupanteon jälkeen. Kuluttajan on pystyttävä osoittamaan, että autossa on virhe. Tähän riittää yleensä vian ilmenemisen osoittaminen, eikä kuluttajan näin ollen tarvitse osoittaa, mistä kyseinen vika johtuu. Vian selvittelykustannukset kuuluvat pääosin aina myyjän vastuulle. 

Virheen oletetaan lain mukaan olleen autossa jo kaupantekohetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta ja ellei myyjä osoita, että auto oli luovutettaessa virheetön. Tämä ei kuitenkaan ole kuuden kuukauden mittainen takuu auton kaikista mahdollisista vioista. Virheenä ei siis pidetä luonnollisesta kulumisesta tai käyttövirheestä johtuvia vikoja, vaikka ne ilmenisivätkin kuuden kuukauden kuluessa kaupantekohetkestä. Myyjäliikkeet tarjoavat nykyään usein maksullisia lisäturvia ja -takuita käytetyn auton oston yhteydessä. Niistä voit lukea lisää tästä kirjoituksesta. Nämä mainitunlaiset lisätakuut eivät rajoita myyjän laista johtuvaa virhevastuuta millään tavalla. 

Kuinka pitkään myyjä voi olla vastuussa auton virheestä?

Myyjän virhevastuulle ei ole laissa säädettyä takarajaa, eikä se pääty tähän edellä mainitsemaani kuuden kuukauden rajapyykkiin. Virhevastuu on voimassa ennalta määräämättömän ajan, mutta kuuden kuukauden jälkeen ilmenevissä vioissa kuluttajan tulee pystyä osoittamaan, että kyseinen vika oli autossa jo kaupantekohetkellä tai, että auto on rikkoutunut muuten ennenaikaisesti kuluttajasta riippumattomista syistä. Esimerkiksi auton moottoririkko voi tulla esiin vuosienkin päästä kaupantekohetkestä ja kuulua silti myyjän virhevastuun piiriin. Käytännössä tällainen virhe menee harvemmin kokonaan myyjän laskuun, mikäli kaupantekohetkestä on kulunut useampi vuosi. Mikäli ostaja pystyy näyttämään toteen vian olleen autossa jo kaupantekohetkellä tai sen rikkoutuneen ennen aikojaan, voi virhe periaatteessa kuulua myyjän vastuulle jopa kokonaisuudessaan.

Kuinka voin osoittaa toteen autossa olevan virheen?

Yleensä tällaisia piileviä, yli kuuden kuukauden jälkeen ilmeneviä, jo kaupantekohetkellä olleita vikoja voidaan osoittaa esimerkiksi asiantuntevan korjaamon antamalla lausunnolla. Myyjä ei kuitenkaan vastaa sellaisista vioista, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan huolimattomuudesta, huoltojen laiminlyönnistä tai muunlaisesta auton vääränlaisesta käytöstä. 

Auton tai sen osien käyttöikää ei voida täsmällisesti määritellä ennalta, vaan on käytettävä aina tapauskohtaista harkintaa. Monet autoliikkeet käyttävät kaavamaisia ”kestoikä -taulukoita” auton ja sen osien kestävyydelle. Nämä taulukot eivät perustu mihinkään lakiin, eikä niillä siten ole myöskään juridista sitovuutta. Ne saattavat kuitenkin antaa osviittaa neuvotteluille joissakin tilanteissa. Kuluttajariitalautakunnan vakiintunut tulkinta on muodostanut joitakin linjavetoja virheiden ja niiden korjaamisen käytäntöön.

Artikkelin termit: kuluttajansuoja, virhevastuu

Jaa somessa:

Uusimmat artikkelit

Neuvot autokaupan kuluttajariidan ratkaisuun

Mikäli kaipaat henkilökohtaisia neuvoja juuri sinun autoriitasi ratkaisemiseksi, täytä lomake ja palaamme sähköpostitse mitä pikimmiten. Nämä neuvot ovat maksuttomia eivätkä sitouta sinua jatkopalveluihin! Tarvittaessa olemme kuitenkin tukenasi prosessissa pidempäänkin.